Chứng minh tam giác ABC đều nếu: $tanA+tanB+tanC=cot \frac{A}{2}+cot\frac{B}{2}+cot \frac{C}{2}$