Cho phương trình $$f(x)=2x^3+x^2-2x+\dfrac{1}{4}.$$
CMR phương trình có đúng 3 nghiệm $x_1,x_2,x_3$ phân biệt. Tính $$S=\dfrac{1}{x_1^2-7x_1+12}+\dfrac{1}{x_2^2-7x_2+12}+\dfrac{1}{x_3^2-7x_3+12}.$$