.cho hình chũ nhật ABCD có góc ACD =a với cosa= 1/căn5. điểm H thỏa vecto HB=-2 vecto HC. CÓ K là giao của AH va BD. Biết H(1/3;-4/3), K(1;0) và B có hoành độ dương. Tìm tọa độ A,B,C,D.