trong mặt phẳng xoy cho hình thoi ABCD góc BAD bằng 60o trên AB,BC lần lượt lấy M,N sao cho MB+NB=AB biết P $\left ( \sqrt{3} \right ,1\left \right )$ thuộc phân giác trong của góc MDN có phương trình là d-y$\sqrt{3}$ +6=0 Tìm toạ độ đỉnh D của hình thoi ABCD biết D có hoành độ âm