Cho A,B,C là 3 góc của một tam giác ( tam giác ABC không vuông ) .Chứng minh rằng :

$tan(A+B)+tan(A+C)+tan(B+C)=tan(A+B)tan(A+C).tan(B +C)$