Chứg minh biểu thức :

$A=sin^2x+sin^2(\frac{2\pi }{3}+x)+sin^2(\frac{2\pi }{3}-x)$ không phụ thuộc vào x