Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3;5) và đường thẳng (d) có phương trình : 2x-y+3=0 ,tìm điểm B trên (d) cách điểm A(3;5) một khoảng 2