Trong mp toạ độ Oxy cho A(5;4) và hai đường thẳng (d) : 3x+2y-1=0 và (d') : 5x-3y+2=0 .Tìm tập hợp điểm N thuôc đường thẳng (d'') : x-2y=0 sao cho khoảng cách từ N đến (d) gấp đôi khoảng cách từ N đến (d')