Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình bình hành $ABCD$ có $M$ là điểm thuộc cạnh $AB$ sao cho $AM=\dfrac{1}{3} AB , N$ là trung điểm $CD, G$ là trọng tâm tam giác $BMN$. Biết rằng $B(11;3)$ và $D(3;-2)$, đường thẳng $AG$ vuông góc với đường thẳng d: $9x-5y-136=0$. Tìm tọa độ các đỉnh $A$ và $C$.