Cho tam giác ∆ABC có AC = 2AB. Điểm M(1,1) là trung điểm của BC. Điểm N thuộc AC sao cho NC = 3NA. Điểm D trên cạnh BC sao cho AD và AM đối xứng với nhau qua phân giác trong của góc (BAC), cho điểm C thuộc đường thẳng (d): x-y-7 = 0; Đường thẳng DN có phương trình: 3x -2y +8 =0. Tìm tọa độ các điểm A,B,C.