Cho $x,y,z$ là 3 số thực thỏa mãn ${x^{2014}} + {y^{2014}} + {z^{2014}} = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của $B = {x^2} + {y^2} + {z^2}$