Em chào thầy. Xin thầy giải giúp em bài hình lớp 8 này với a.
Cho tam giác AMN vuông tại A, có đường cao AH (H thuộc BC)
Gọi I là trung điểm của AH. Đường thẳng vuông góc với MN tại N cắt đường thẳng MI tại K. Chứng minh tam giác KAN cân.