Giải hệ phương trình :

$\left\{\begin{matrix} 16x^{2}+7x+(8x-36)\sqrt{x^{2}-y^{2}+x}=15y^{2}+28 & \\ 4x^{2}-y^{2}+2\sqrt{x^{2}-y^{2}+x}=56 & \end{matrix}\right.$