Cho tứ diện $SABC$ có $SA=SB=SC=1.$ Mặt phẳng $(P)$ thay đổi luôn đi qua trọng tâm $G$ của tứ diện $SABC$ lần lượt cắt các cạnh $SA,SB,SC$ tại $M,N,P.$ Chứng minh rằng $\frac{1}{SM}+\frac{1}{SN}+\frac{1}{SP}=4.$