Các bạn giúp mình các câu này được không, mình cảm ơn nhiều
1) Nung m gam bột sắt trong oxi thu được hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho hỗn hợp X phản ứng với lượng dư HNO3 thu được dung dịch Y và V lít hỗn hợp khí Z có tỉ khối với hidro là 38. cho vào dung dịch Y lượng dư KOH thu được kết tủa vàng nâu, nung kết tủa này hoààn thu được (m+4,8) g chất rắn T. giá trị của V là
2,24 5,6 8.96 4,48
2) từ 3 alpha amino axit X Y Z có thể tạo được mấy tripeptid chỉ chứa 2 alpha aminoaxit

3)Cho từ từ 200ml dung dịch X gồm KOH 0,005M và NaOH 0,015M vào dung dịch Y HClO4 và H2SO4 có nồng độ bằng nhau. Sau khi trộn người ta thu được dung dịch có Ph = 3.Thể tích dung dịch BaCl2 cần dùng để kết tủa tối đa ion trong dung dịch Y
A 200 ml B 250 ml
C 100 ml D 50 ml