cho hình vuông $ABCD$ điểm $E,F$ lần lượt nằm trên $AD$ và $AB$ sao cho $AF= AE=AB/3$.từ $F$ hạ đường cao cắt $CD$ tại $K$.điểm $H$ là giao điểm của $BE$ và $AK$.cho $F(1:2), H(6/5:2/5)$.tìm toạ độ điểm $C$