Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh C thuộc đường thẳng x+2y-6=0, đường thẳng BD đi qua M(1;1). Tìm tọa độ đỉnh C, biết rằng các hình chiếu của M lên AB và AD nằm trên đường thẳng x+y-1=0