Cho $x,y$ là các số thực không âm thỏa mãn $4\left( {{x^2} + {y^2} + xy} \right) \le 1 + 2\left( {x + y} \right)$
Tìm GTLN của $P = xy + \sqrt {x + y} - {x^2} - {y^2}$
Các bác giúp e với loa loa loa. Em cảm ơn