Tìm cặp số $(x,y)$ để $P=5(2x^2-2xy+y^2)+2(y-3x+2)$ đạt giá trị nhỏ nhất