cho x, y là các số thực không âm thỏa x(x+y) > 0, tìm giá trị nhỏ nhất của
$P=(2x+y)\left ( \frac{1}{\sqrt{x^2+xy}}+\frac{1}{2\sqrt{2x^2+xy+y^ 2}} \right )$