Tìm số phức có phần thực, phần ảo là những số nguyên thỏa mãn $z^{3}=18+26i$