Cho a,b,c là các số dương có tổng bình phương bằng 1.
Chứng minh rằng:
$\frac{ab+3b+3}{9(a+b)^{2}(b^{2}+bc+c^{2})}+\frac{ bc+3c+3}{9(b+c)^{2}(c^{2}+ca+a^{2})}$+$\frac{ca+3a +3}{9(c+a)^{2}(a^{2}+ab+b^{2})}$
$\geq \frac{4abc+2(ab+bc+ca)+11}{4(a+b+c)^{2}(abc+2)}$