Cho x,y là hai số thực không âm thay đổi. Giá trị lớn nhất của biểu thức .$P= \frac{(x-y).(1-xy)}{(1+x)^{2}.(1+y)^{2}}$