Đề bài:
Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn bán kính $R=\sqrt{10}$. $G(\frac{11}{3}; \frac{7}{3})$ là trọng tâm tam giác $ABC$, $K(4;4)$ và $H(3;1)$ là chân đường cao kẻ từ $A$ va $B$. Xác định tọa độ 3 điểm $A, B, C$.