Cho P thuộc đường tròn đường kính AB (AP<PB), PH là đường cao tam giác PAB. xác định vị trí điểm P sao cho tổng r1 +r2 +r3 lớn nhất, với r1 ,r2 ,r3 lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp các tam giác PAB, PAH, PBH.