$\left\{ \begin{array}{l}
xy - y + 7 = 4\sqrt {x + y + 1} \\
2\left( {{x^2} - {y^2}} \right) = 3x{\left( {\sqrt y - \sqrt {y - 1} } \right)^2}
\end{array} \right.$
Cả nhà giúp mình với