Mình có vấn đề rất đơn giản nhờ giúp đỡ xin mọi người chỉ giúp thêm mình vài dòng lệnh như:
restart;
ODE:=diff(y(x),x)-3*y(x);
dsolve(ODE,y(0)=1},y(x));
Plot(y,x); # Vấn đề nằm ở đây, đồ thị ko vẽ được.

Mong các bạn chỉ giáo???