1,Cho tam giác vuông có số đo ba cạnh là các số nguyên,trong đó số đo của hai cạnh là số nguyên tố và hiệu của chúng là 50.Tính số đo nhỏ nhất của cạnh thứ ba có thể đạt được
2,a).Cho 3 số nguyên x,y,z thỏa mãn $x^{2}+y^{2}=z^{2}.
CMR xyz\vdots 60$
b)Tìm 3 số tự nhiên khác nhau sao cho tổng của các nghịch đảo cuả chúng là số nguyên