$\Delta ABC$, ($\widehat{B},\widehat{C}$ nhọn).Đường cao AH trung tuyến AM sao cho $\widehat{BAC}=\widehat{MAC}=40^{\circ}$,E là trung điểm BC.Tính $\widehat{AEM}$