Cho (O) và tiếp tuyến PN của đường tròn tại N. M là trung điểm PN. ($O_{1}$) qua P,M cắt (O) ở A,B. Đường thẳng AB cắt PN ở Q.Tính tỉ số $\frac{PM}{PQ}$