Cho tam giác $ABC$ có các góc thỏa mãn: $$\sin^2 A+\sin ^2 B=k\sin ^2 C~~~~( k>\frac{1}{2})$$.
Tìm GTLN của $\sin C$.