$\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} + 2xy + 3{y^2} - 2x - 10y = 0\\
2{x^2} + 2xy + {y^2} - 2y = 0
\end{array} \right.$
các bác giúp e với ạ