Cho $A=1+2^{2014}+3^{2013}+4^{2012}+...+2014^{2}+2015$
$B=1+2^{2013}+3^{2012}+4^{2011}+...2013^{2}+2014$

Tìm $\frac{A}{B}$