Tính tích phân:
$$I=\int_{2}^{5}\frac{(x-1)x^{2010}}{(x+1)^{2011}+x^{2011}}$$