Tính nguyên hàm sau $\large \int_\dfrac{dx}{sin^6x.cos^3x}$