Cho $\Delta = \frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{-1}$
$(P): x+y+z-3=0$
Gọi I là giao điểm của (P) và $\Delta$. Tìm điểm M thuộc (p) sao cho MI vuông góc $\Delta$ và MI=$4\sqrt{14}$
Mn hướng dẫn mình cách làm không có $x^2+y^2+z^2$ nhé. mình làm theo cách đó nhưng thấy dài dòng và rối quá