Cho tam giác ABC có $AB = c,BC = a,CA = b$. Trung tuyến $CM$ vuông góc với phân giác trong $AL$ và $\frac{{CM}}{{AL}} = \frac{3}{2}\sqrt {5 - 2\sqrt 5 }$. Tính $\frac{b}{c}$ và cos A