1/ Cho (p): x+y+z-1=0; A(1; -3; 0); B(5;-1;-2); Tìm M trên (P) sao cho |MA-MB| đạt giá trị lớn nhất.
2/ Cho A(-1;0;1); B(2;-1;0); C(2;4;2) và (Q): x+y+2z+2=0. Tìm M trên (Q) sao cho T= MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.