Cho đa thức $P(x)=x^{2012}-mx^{2010}+m$ với $m \neq 0$. Giả sử đa thức $P(x)$ có đúng 2012 nghiệm thực. Chứng minh rằng trong các nghiệm của đa thức $P(x)$ có ít nhất một nghiệm $x_o$ sao cho $\left | x_o \right |\leq \sqrt{2}$.