Giải phương trình: $3\sqrt {1 - {x^2}} = 5\sqrt {1 + x} - 4\sqrt {1 - x} + x + 6$