Cho a,b,c khác 0
$T=\frac{a^2}{a^2+(b+c)^2}+\frac{b^2}{b^2+(a+c)^2} +\frac{c^2}{c^2+(a+b)^2}$
Tìm GTNN của T