Trong mp tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$. Trên các cạnh $AB, AC$ lấy tương ứng các điểm $M$ và $N$ sao cho $AM = AN$. Các đường vuông góc hạ từ $M$ và $A$ xuống $BN$ cắt $BC$ lần lượt tại $I$ và $J$. Biết rằng $I(3 ;1), J(3 ;-2)$ và điểm $A$ nằm trên đường thẳng $(d) : 2x + y + 5 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh $A, B, C$ của tam giác $ABC$.