Đề thi thử Đại học khối B chuyên Thái Bình lần 5
$\left\{ \begin{array}{l}
x^4 + y^4 = 1 \\
x^3 - 2x^2 + 2x = y^2 \\
\end{array} \right.$