tính limUn cho bở công thức: U1=1/2 ; U(n+1)=[(n+1).Un.Un]/{n.[(Un)+1]}