Cho x,y,z là các số dương thỏa mãn xy+yz+zx=1.
CMR:
$x(1-y^{2})(1-z^{2})+y(1-z^{2})(1-x^{2})+z(1-x^{2})(1-y^{2})\leq \frac{4\sqrt{3}}{9}$