Cho dãy số thỏa mãn $a_{n+1}=[a_{n}].(a_{n}-[a_{n}])$
C minh rằng tồn tại số nguyên j sao cho với mọi i$\geq$j, ta luôn có $a_{i+2}=a_{i}$