Câu chuyện về số không (zero) - Nguyễn Thủy Thanh. Hội thảo thường kỳ của Hội Toán học Hà Nội, tại trường ĐHKHTN Hà Nội