Giải phương trình nghiệm nguyên $x(x^2+x+1)=4y(y+1)$