Tính tích phân
$$I=\int_{0}^{\frac{\pi }{3}}\frac{xe^{x}(4+4(sinx+cosx)+sin2x)}{(1+cosx)^ {2}}dx$$