Cho x,y,z>0 và $\frac{xy+1}{z^{2}}+\frac{yz+1}{x^{2}}+\frac{zx+1} {y^{2}}\leqslant 4$
CMR:
$(xyz-x-y)(xyz-y-z)(xyz-z-x)\geq xyz$

- - - - - - cập nhật - - - - - -

xin lỗi, tiêu đề mình đặt nhầm